ERCP

Endoskopik Retrograd KolanjioPankreatografi (ERCP), pankreatobiliyer sistemle ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde duodenoskop ve Skopi'nin kullanıldığı bir tekniktir. Pankreas ve safra yollarının kanüle edilip, kontrast maddeyle görüntülenmesine dayanır. Günümüzde tanıdan daha çok tedavi için kullanılmaktadır.


ERCP Uygulaması

ERCP ileri bir endoskopik tekniktir. Tekniğin uygulanması karmaşıktır ve bazı önemli komplikasyonları olabilmektedir. Başarılı sonuç almada yeterli ekipman, tecrübeli bir endoskopist ve eğitimli yardımcı sağlık elemanı olması önemlidir. Hasta seçiminde doğru endikasyon önemlidir.

ERCP Uygulamaları - Marmara & Bursa

ERCP Hakkında

ERCP Endikasyonları

 • Koledok Taşları
 • Safra Yolu Darlıklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi
 • Koledok Malformasyonları
 • Kist Hidatik
 • Postoperatif Komplikasyonlar
 • Oddi Sfinkter Disfonksiyonu Olan Seçilmiş Hastaların Değerlendirilmesi ve Tedavisi
 • Nedeni Bilinmeyen Rekürren Akut Pankreatitli hastaların değerlendirilmesi
 • Kronik Pankreatitle İlişkili komlikasyonlarda
 • Pankreas Malignitelerinde
 • Ampulla Waterinin Değerlendirilmesinde

ERCP Kontrendikasyonları

Mutlak kontrendikasyonlar
 • Hastanın işlemi kabul etmemesi
 • Anstabil kardiyopulmoner,nörolojik veya kardiyovasküler hastalık varlığı
 • Düzeltilmemiş koagülopati varlığı
 • Yeni oluşturulmuş GI anastomozlu hasta
Rölatif kontrendikasyonlar
 • Üst GİS in yapısal anormallikleri
 • Primer kanülasyon yapılamayan papilla
 • Koagülopatili hastalarda (INR >1.5 ve Trombosit Sayısı < 50.000) Endoskopik sfinkterotomi veya ampullektomi rölatif kontrendikedir.
 • Akut pankreatit (safra taşına bağlı ise, kolanjit ve ikter varsa tedavi yapılır.)

ERCP Komplikasyonları

 • Pankreatit
 • Kanama
 • Delinme
 • Kolanjit
 • Aspirasyon

Komplikasyonların erken tanısı için işlem sırasında ve sonrasında aşağıdaki belirtiler takip edilmelidir.

 • Şiddetli karın ağrısı
 • Karın duvarında sertlik ve distansiyon
 • Kusma
 • Ateş ve titreme
 • Yutma güçlüğü,şiddetli boğaz ağrısı
 • Cilt altında krepitasyon

ERCP Sonrası Değerlendirme

ERCP merkezlerinin çoğunda ERCP yapıldıktan sonra hastalar komplikasyonların saptanabilmesi için bir gece gözlenirler. ERCP sonrası en sık görülen komplikasyon pankreatitdir. Diğer komplikasyonlar kolanjit,kanama ve perforasyondur. ERCP sonrası komplikasyonların önemli bir kısmı genellikle 2-4 saatte kendini gösterdiği için, ERCP işleminden sonra belirli bir süre gözlem yapılarak hastaların eve gönderilebileceği düşünülmüştür. Gözlem süresi 1-4 saat olan durumlarda, pankreatit durumları %4 hata ile saptanırken, bu süre 6 saate uzatılırsa pankreatitlerin tamamı hastahaneden gönderilmeden tanınmaktadır. Ayrıca bu 6 saatlik sürede tüm ERCP komplikasyonlarının %90'ından fazlası tanınmaktadır.
 
Eğer bir hastaya ayaktan ERCP yapılmışsa, yeterli bir gözlem süresinin sonunda komplikasyonları tanıyabilen bir doktor tarafından görülüp değerlendirildikten sonra eve gönderilip gönderilmeyeceğine karar verilmelidir.

PubMed Makale Veritabanından son zamanlarda yapılan çalışmalar ve bulgular görüntülenebilir.

 

ERCP Hakkında Makaleler

Marmara Endo | Endoskopik Uygulamalar

Marmara Endo, Marmara bölgesine hizmet veren Bursa merkezli bir Endoskopi merkezidir. Bu sitede paylaşılan içerikler, alan ile ilgili doktorlar için bilgilendirme amaçlı yapılmaktadır.